Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, 4848 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 13. maddesine göre Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü icracı birim olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS
 
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır.
Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara  kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.
 
Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları
a)     Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.),
b)     Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
c)     Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar),
d)     Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb. ),
e)     El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk mimarisi).
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Amaçları
•        Somut olmayan  kültürel mirası korumak;
•        Somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin  somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek;
•        Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde  duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği  sağlamak;
•        Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.(ortak dosya)
“Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına gelir.
 Bu kavram;
•         kimlik saptaması,
•         belgeleme,
•         araştırma,
•         muhafaza,
 •koruma,
•geliştirme,
•güçlendirme,
•örgünve yaygın eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarma,
•kültürel mirasın değişikyanlarının canlandırılması gibi yöntemleri içerir.
 
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜRELMİRAS ENVANTER ÇALIŞMALARI
Ulusal DüzeydeSOKÜM’ün Korunması
Somut Olmayan KültürelMiras Türkiye Ulusal Envanteri
SomutOlmayan Kültürel Mirasın belirlenen alanlarında Türkiye Ulusal Envanterininoluşturulmasında şu temel ölçütler dikkate alınır:
•İnsanyaratıcılığının bir kanıtı olarak değeri,
•Kültürel ve toplumsal gelenekleriçerisindeki köklülüğü,
•Belirtilen topluluk ya da grubutemsil niteliği,
•Kaybolma riski.
SomutOlmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri için İl Kültür ve TurizmMüdürlüklerinden gelen veriler, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafındandüzenlenen bölgesel toplantılarla Uzmanlar Komisyonu tarafındandeğerlendirilerek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının “Temsili”ve “Acil Koruma Gerektiren” Listelerine’ne sunulacak dosyalarhazırlanmaktadır.
 Uluslararası Düzeyde SOKÜM’ünKorunması
Somut Olmayan Kültürel Mirasçalışmaları uluslar arası düzeyde UNESCO listelerine dosya hazırlık çalışmalarışeklinde yürütülmektedir. Bu listeler İnsanlığın Somut Olmayan KültürelMirasının Temsili Listesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının AcilKoruma Gerektiren Listesi ve Sözleşmeyi En İyi Yansıtan Program, Proje veFaaliyet’lerdir.
İnsanlığın Somut OlmayanKültürel Mirasının Temsili Listesi
Somut olmayan kültürel mirası dahagözle görülür kılmak, önemi konusunda bilinçlendirmeyi sağlamak ve kültürelçeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek için, Taraf Devletlerin teklifiüzerine, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili bir listesihazırlanır, bu liste güncellenir ve yayımlanır.
İnsanlığın Somut OlmayanKültürelMirasının Temsili Listesine dâhil edilen başyapıtlarımız:
●   Meddahlık (2003)
●   Mevlevi Sema Törenleri (2005)
-Meddahlık:Hikaye söyleme sanatı olarak tanımlanan meddahlık geleneğinin en önemli unsuruolan “meddah”, topluluk önünde çeşitli hikayeler anlatan ve taklit sanatıyaparak halkı eğlendiren sanatçı anlamına gelmektedir.


Mevlevi Sema Törenleri:Sema;Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dinî öğe ve temalarbarındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip bir tören olaraktanımlanmaktadır.
SemaTöreni, Mevlevilik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekânlardagelenekten gelen Mevlevî Müziği eşliğinde icra edilir ve birbiriyle bütünlükiçinde farklı tasavvufî anlamlar ifade eden kısımlardan oluşur.

2009 Yılı İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesindeki Dosyalarımız
 
• Aşıklık
• Karagöz
• Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ile ortak dosya)
- Aşıklık Geleneği: Âşıklık geleneği usta-çırak ilişkisi ile yıllara yayılarak öğrenilen Türkçenin inceliklerine hakim olmayı gerektiren bir sanattır. Anadolu âşıklık geleneğinde saz çalarak şiir okuyan, halk hikâyeleri anlatan gezgin şairlere “âşık” adı verilmiştir.

Karagöz:Türklerin, gölge tekniğinden yararlanarak kendi sanat ve estetik anlayışlarına göre geliştirip oynattıkları gölge oyununa Karagöz denilmektedir.
Karagöz,  deve veya manda derisinden yapılan, “tasvir” adı verilen insan, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklara takılıp arkadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur.  Karagöz oyununun baş tipleri “Karagöz ve Hacivat”tır.

- Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ile ortak dosya): Farsça nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve “yenigün” anlamını taşıyan Nevruz, Orta Asya’da yaşayan Türkler, Türkiye Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak da telakki ettikleri gündür. Gece ile gündüzün eşit olduğu miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart tarihine rastlayan Nevruz, tabiatın kıştan kurtuluşunun bolluk ve berekete kavuşmanın simgesi olması yanında, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının da ifade edildiği bir gün olma hüviyetini taşır.

2010 Yılı İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi Dosyalarımız
• Geleneksel Sohbet Toplantıları
• Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
• Alevi- Bektaşi Ritüeli, Semah
- Geleneksel Sohbet Toplantıları: Sayıları farklı yörelerde, farklı sembollerle oluşan erkek gruplarının yılın özellikle kış aylarında ve haftada bir gün olarak rutinleşen bir periyotta, belli kurallar çerçevesinde bir araya gelerek manevi akrabalıklar kurdukları sosyal dayanışma işlevli mevsimsel ve geleneksel toplantılardır.

- Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali: Kırkpınar Yağlı Güreşleri XIV. Yüzyılda Rumeli  de doğmuş, günümüze kadar uzanmış 648 yıldır yapıla gelen dünyanın en eski festivallerinden birisidir. Vücutlarına yağ sürerek güreşen bu kişilere “pehlivan” denir. Pehlivan karakteri, Türkler için önemli bir kültürel kimlik unsurudur. Güreş ve şenlikler ‘Er Meydanı’ denilen alanlarda yapılır. Pehlivan, güreş ağası, cazgır, davul-zurnacı, yağcı, peşgirci gibi geleneksel giysili bir grup tarafından, bir dizi tören ve ritüellerle yürütülen bu etkinlik Türkiye’de büyük bir coşkuyla izlenir.

- Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah: Anadolu Alevilerince Cem’lerde icra edilen on iki hizmet içerisinde yer alan ve cemin asli unsurlarından sayılan semahlar, cem âşıkları olan “zakir”lerin çaldığı saz eşliğinde söylenen sözlere bağlı olarak, “semahçı” adı verilen hizmet sahipleri tarafından, müziğin ritmine uyularak yapılan mistik ve estetik vücut hareketleri olarak tanımlanırlar.

2011 Yılı İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi Dosyamız
• Tören Keşkeği Geleneği
- Tören Keşkeği Geleneği: Keşkek ritüeli, geleneksel düğün törenleri başta olmak üzere, bayramlar, hayırlar, yağmur dualarında, ortak işgücü ve paylaşıma dayalı olarak, geleneğin belirlediği kurallar dâhilinde gerçekleştirilen bir yemek ritüelidir. Bu ritüelde, kadın ve erkek gruplarının toplu olarak iş paylaşımı ve katılımıyla, büyük kazanlarda ve açık ateşlerde, buğday ve etin birlikte pişirilmesiyle “keşkek” adı verilen bir yemek hazırlanıp, sunulur. Keşkek pişirilmeden önce buğdayın, pişirilme sırasında ise yemeğin ortak bir ritimle dövülmesi, ritüelin sembolik yönlerini oluşturur.

2012 Yılı İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesine Kaydedilmek Üzere Gönderilen Aday Dosyamız
2012 Yılı İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine kaydedilmek üzere gönderilen Mesir Macunu Festivali Dosyası Kasım 2012’de yapılacak UNESCO 7. Hükümetler arası Komite Toplantısında değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
 
• Mesir Macunu Festivali
-Mesir Macunu Festivali:Mesir Macunu Festivali, Manisa il merkezinde, 470 yıldan bu yana devam eden, çeşitli geleneksel uygulamaları içeren geniş katılımlı bir festivaldir. Türkiye genelinde bilinen ve benimsenen Festival, şifalı bir yiyecek olduğu kabul edilen mesir macununun paylaşılmasına ilişkin tarihsel bir öyküye dayanır.
Festival etkinlikleri mesir macununun dualanarak “karılması” ve pişirilmesiyle başlar. Şifa dilekleriyle dualanan macun, Sultan Camii minaresi ve kubbelerinden halka saçılır. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen binlerce kişi, atılan macunları yere düşmeden havada yakalayabilmek için birbirleriyle yarışır.

UNESCO tarafından 2011 yılı Kasım ayında alınan karar uyarınca Taraf Devletler her yıl sadece bir tekli dosya sunabileceklerdir. Bu sebeplerle, 2012 yılı için Mesir Macunu Festivali dosyası UNESCO tarafından değerlendirilecektir.
Aşure, Türk Kahvesi, Ebru Sanatı, Nazar Boncuğu, Ahlat Taş İşçiliği, Sabantoy/Habantoy, Giresun İli/Çanakçı İlçesi’ndeki Islık Dili (Kuş Dili) adlı unsurlarımız UNESCO tarafından getirilen dosya sınırlaması nedeniyle gelecek dönemlerde değerlendirilmek üzere yedekte bekletilmektedir.

 


İşitme Cihazları
bursa teknik servis
İşitme Cihazları
https://medium.com/@aleynakeles.seo/soft-starter-4a878506bde0
https://medium.com/@aleynakeles.seo/soft-starter-4a878506bde0
Soft Starter Fiyat
humidification systems
ankara lazer epilasyon
bursa teknik servis
Doğal Diş Beyazlatma
Ses Hastalıkları Tedavileri
ankara web tasarım şirketleri
gülüş estetiği
3’lü Tablo
Soft Starter Fiyat
Dünya Haritası Tablo
3’lü Tablo
Ses Hastalıkları Tedavileri
ankara gülüş estetiği
Doğal Diş Beyazlatma
Supla
ankara gülüş estetiği
ankara web tasarım
ankara web design
o нас
concasseur
Дробилка
otomatik briket makinesi
parke taşı makinesi
briket üretim tesisi
bims makinası
briket fiyatları
kilit taşı fiyatları
los pesos de los bloques de hormigon
cinder block vs concrete block
dış cephe iskelesi
dış cephe iskele sistemleri
kalıp altı iskele
betonarme kalıp sistemleri
scaffolding and formwork systems
exterior scaffolding
formwork systems
bez çanta toptan
nonwoven çanta toptan
nonwoven çanta toptan
bez market çantası
küresel ısınma nedenleri ve sonuçları
su kirliliği nedir nasıl önlenebilir
küresel iklim değişikliği
nonwoven bag
non woven bags wholesale
tote bags
n95 mask features
wholesale tote bag
evde bakım
evde serum
ergoterapi
yatalak hasta bakımı
evde vertigo tedavisi
ankara dermatoloji uzmanı
cilt kanseri
atopik dermatit
soğutma sistemleri
soğuk oda paneli
nemlendirme sistemleri
soğuk hava deposu
soğuk oda panelleri
soğuk oda panelleri
humidification systems
cold storage manufacturing
işitme cihazı
kulak çınlaması
işitme cihazı markaları
tinnitus
sol kulak çınlaması
işitme cihazı ankara
işe giriş sağlık raporu
adana sağlık raporu
gezici isg aracı
tam teşekküllü sağlık raporu
iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır
iş sağlığı ve güvenliği
soft starter
aucom soft starter
endüstriyel elektrik ve otomasyon sistemleri
tv screen protector for eyes
75 inch tv screen protector
samsung tv screen protector
samsung tv screen protector
screen protector for tv
65 inch tv screen protector
tv screen protector
boleta de honorarios electrónica
plataforma de facturacion
desarrollo de software a la medida en chile
iot solutions
mobile crusher
mobile crusher
konkasör
konkasör
erkek lazer epilasyon
erkek lazer epilasyon
kırma eleme tesisi
kırma eleme tesisi
Un concasseur
Un concasseur
mobile crushing and screening
mobile crushing and screening
konkasör
konkasör
How is Interlocking Paving Stone Produced
How is Interlocking Paving Stone Produced
Parquet Manufacturing Plant
Parquet Manufacturing Plant
Pierre de câble électrique
Pierre de câble électrique
Cold Room PVC Strip Curtains
Cold Room PVC Strip Curtains
Diş Teli Tedavisi
Diş Teli Tedavisi
profesyonel lazer epilasyon aleti fiyatları
Whatsapp Web
Whatsapp Web
Whatsapp Web İndir
Whatsapp Web İndir
yasaklı sitelere nasıl girilir
yasaklı sitelere nasıl girilir
Soft Starter
Soft Starter
Otomatik Sigorta
Otomatik Sigorta
Zirkonyum Kaplama
Zirkonyum Kaplama
Kanal Tedavisi
Kanal Tedavisi
kaplama diş pişmanlığı
kaplama diş pişmanlığı
diş temizletmek zararlı mı
diş temizletmek zararlı mı
en kaliteli zirkonyum markası
en kaliteli zirkonyum markası
diş eti şişmesine ne iyi gelir
diş eti şişmesine ne iyi gelir
uykuda diş sıkma bitkisel tedavi
uykuda diş sıkma bitkisel tedavi
geçmeyen diş eti iltihabı
geçmeyen diş eti iltihabı
ankara kiralık iskele
ankara kiralık iskele
plywood ölçüleri
plywood ölçüleri
Endüstriyel tip radyal vantilatör
Endüstriyel tip radyal vantilatör
kalıp çeşitleri
kalıp çeşitleri
iskele kurulumu
iskele kurulumu
kalıp çeşitleri
kalıp çeşitleri
çelik kalıp fiyatları
çelik kalıp fiyatları
boru iskele
iskele hesabı nasıl yapılır
:iskele kalıp
:iskele kalıp
üroloji doktoru
3m Privacy Screen
3m Privacy Screen
70 İnch Tv Screen Protector
70 İnch Tv Screen Protector
With Our Screen Protector Your Tv Will Be Free From Scratches And Have A Longer Life Span
With Our Screen Protector Your Tv Will Be Free From Scratches And Have A Longer Life Span
Tv Screen Guard
Tv Screen Guard
restoratif diş tedavisi
restoratif diş tedavisi
ankara diş hekimi
Voltmetre
Voltmetre
En Yakın Diş Hastanesi
En Yakın Diş Hastanesi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
lazer epilasyon ankara
lazer epilasyon ankara
Otomasyon Sistemleri
Otomasyon Sistemleri