Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP)

Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki kanun hükümlerine uymak kaydıyla aşağıda belirtilen amaç maddelerini Ülkemizin ve Derneğimizin yararı doğrultusunda uygular.
 
1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, 

17. Türkiye’nin her türlü tanıtımını yurt içinde ve yurt dışında görsel ve yazılı basında tanıtmak, gerekli görülen hallerde yurt içi ve yurt dışındaki amacı doğrultusunda bulunan diğer kurumu veya kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak, görsel ve yazılı basında kullanılması için gerekli fotoğraf ve görüntü kayıtları çekmek, CD, VCD, DVD gibi yayınlar hazırlayarak dağıtmak. Klip, film, belgesel çalışmaları yapmak, fuar, festival, konferanslar ve benzeri etkinlikler yalpak, ülkemizi tanıtım amaçlı kanunlarımızın ön gördüğü koşulanda anlaşmalı TV kanallarında program yapmaktır. 

18. Türkiye’de bulunan tüm tarihi eserlerin korunması ve bakımını üslenir,  gelecek nesillere taşınmasını sağlar, tanıtımı yapılmamış ve yok olmaya yüz tutmuş tarih eserlerin kazanımı için ilgili makamlardan izin almak kaydıyla tanıtımını üstlenir, projeler üretir, yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapar.

19. Maddi imkansızlıklardan okuyamayan gençlerimize burs vermek

20. Gençlerimizin spora yönelterek sağlıklı ve bilinçli bir nesil yaratmak amacı ile ilgili kurum, kuruluş bakanlık ve federasyonlarla ortak veya tek taraflı projeler hazırlamak, bu projelerin hayata geçirilmesinde etken rol oynamak, derneğin imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. Her türlü gençlik hizmetleri projelerinde yer almak, devam eden projelere dahil olmak. 

21. Gençlerimizin ilgilendikleri spor dallarında ( Taekwondo, Karate, Capoeira, Aikido, Kıck Boks, Boks, Dans, Bale, Yoga, Profesyonel Savunma Sanatları, Basketbol, Voleybol, Badminton, Jijutsu, Muaythai, Budo, Wushu, Voleybol, Aerobik, Yüzme, Su Altı Sporları, Hentbol, Tenis, Masa Tenisi, Atletizm, Cimnastik, Pilates, Taebo, Hokey, Çim Hokeyi, Judo, Halk Oyunları, Dart, Bocce, Bowling, Bilek Güreşi, Kano, Rafting, Satranç, Briç, Florball, Futbol, Engelliler, Squaş, Golf vs. gibi tüm spor ve sportif branşlarda ) spor yapma imkanı sağlamak. Gerektiğinde hoca ve antrenör getirttirerek sporcularımızın eğitiminin en üst düzeyde olmasını sağlamak.

22. Gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtulabilmesi ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gerekli spor tesisleri, gençlik merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, sağlık ocakları, hastaneler, kurmak. Yapımı süren merkezlerin maddi ve manevi yönden destek vermek.

23. Ülke gençliğine Türkiye'mizin tarihi ve turistik kültürünü tanıtabilmek amacı ile ilgili kurum, kuruluş ve bakanlıklarla ortak veya tek taraflı projeler hazırlamak, bu çerçevede karşılıklı olarak destek sağlayarak bu projelere gençlerimizin katılımını sağlamak, 

 
TEMSİLCİLERİMİZİN GÖREVLERİ 
Derneğimiz Tüzüğünün gereği Temsilcilikler açılmasına karar verilen illerde, tüm İl Teşkilatları tamamlanıncaya kadar Dernek Yönetim Kurulunca belirlenecek bir isim İl Temsilcisi olarak atanır. İl Temsilcisi; yapacağı çalışmalarda kendisine yardımcı olunması adına en fazla 5 İl Temsilci Yardımcısı ve İlçelerde de ilçe temsilcilerini belirler. Tüm İl Temsilcilikleri azami görev süresi 2 yıldır. 
• İl temsilcilerinin görev ve sorumlulukları:
1.Kendisine yardım etmek üzere ilçe temsilcilerini belirlemek
2.Bulundukları illerde tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlamak, tanıtım ve reklam çalışmalarına destekte bulunmak,
3.İl ve İlçelerde TUTAP adına işlemleri takip etmek.
4.Yeni yapılan tüm üye formlarının bekletilmeksizin Genel Merkeze gönderilmesini sağlamak
5.İldeki üyeler, temsilciler ve Dernek arasında koordinasyon sağlamak
6.Derneğin etkinliğini ve faaliyet alanını genişletmek, ilgili toplantı, seminer, fuar vb. her alanda gerek görülmesi halinde derneği temsilen katılmak. Tüm bu faaliyetleri yaparken genel merkez ile iş birliği halinde çalışmak.
7.Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak
8.Derneğin gündemine ilişkin konularla ilgili İl Müdürlüklerinin ve İlçe Merkezlerinin bilgilendirilmesini sağlamak
9.Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak
10.Yılda belirli aralıklarla (yılda en az 3 defa) ilgili kurum ve sektörel işletmeler ile toplantı yaparak Genel Merkeze toplantı tutanaklarını iletmek 
11.Genel Merkezce yapılan önemli organizasyon ve toplantılara iştirak etmek
12.İlde veya bölgede TUTAP misyon ve vizyonuna yönelik çalışmalar yaparak projeler düzenlemek ve koordine etmek,
13. İlde ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarla ilgili hazırladıkları faaliyet raporlarını en geç kasım ayı içerisinde Genel merkeze iletmek,
14.TUTAP tarafından sağlanan materyaller ile reklam tanıtım çalışmaları yapmak,   yayın organı olan Birinci Dergisi’ne reklam desteği sağlamak,

NOT: Temsilciler, TUTAP yönetimi tarafından resmi kurumlar ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen kazanım ve haklardan yararlanabileceklerdir.
 Farklı gerekçeler ile verim sağlayamayan temsilciler yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilecek ve karar tarihinden en geç bir hafta içerisinde gerekçesi ile birlikte kendisine bildirilecektir.